Spiritueel werk

Spiritueel werk wordt gedaan door professioneel opgeleide personen die door de BSW zijn toegelaten als volwaardig lid. Spiritueel werk gaat uit van een holistische levensvisie waarin aandacht is voor de de vier niveau’s, namelijk het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele niveau van een mens. Ook is er aandacht voor de vijf natuurgerichte principes, te weten energie, prikkelgeleiding, drainage, voeding en psyche. In de consulten wordt ook aandacht geschonken aan lichaamsbewustzijn, gevoelens, denkpatronen en de uniciteit van een persoon. Het spirituele aspect wordt toegepast in praktische oefeningen die gericht zijn op de hulpvraag. De consulten dringen door tot de kern van het probleem en de cliënt wordt uitgenodigd om zijn/haar eigen verantwoording te dragen.

Tevens wordt aan de cliënt geleerd om de eigen unieke kwaliteiten te leren gebruiken om de hulpvraag aan te pakken. In het consult wordt ook helder gemaakt waar een cliënt volgens ego-gerelateerde mechanismen reageert en er wordt gewerkt aan een open levenshouding waar heldere communicatie, duidelijkheid, gelijkwaardigheid en contact centraal staan.

Alvorens toegelaten te worden tot de BSW vindt zorgvuldige screening plaats door een toelatingscommissie. Alle aangesloten leden van de BSW hebben een specifieke opleiding gevolgd van minimaal 2 tot 4 jaar. Ook is het mogelijk voor deelnemers aan de opleiding Spiritueel Werker Aurora® om vanaf het tweede jaar van de vierjarige opleiding al lid te worden van de BSW.

Wat u kunt verwachten van een praktiserend spiritueel werker die is aangesloten bij de BSW? U mag verwachten dat hij/zij:

  • Werkt met de essentie van Zijn en professioneel dieptewerklevert.
  • Al of niet, naast de BSW, lid is van een andere erkende beroepsvereniging met een specifiek klacht- en tuchtrecht.
  • Geregistreerd staat in het landelijk BSW-register.
  • Handelt conform de wet BIG, WGBO en WBP, kennis heeft van de sociale kaart (met name in de eigen regio) en de wettelijkeregels t.a.v. het beroepsgeheim.
  • Goede voorlichting geeft over de werkvormen, behandeling,nazorg, duur en kosten en deskundig is in de werkvormen.
  • Zorg draagt voor correcte dossiervorming, indien van toepassing.
  • Zich houdt aan de richtlijnen voor de praktijk zoals hygiëne,facturering en bereikbaarheid.
  • Een evaluatieformulier uitreikt na afloop van hetbehandeltraject.
  • Beschikt over een diploma Medische Basiskennis op HBO-niveau indien lid van een andere erkende beroepsvereniging met een specifiek klacht- en tuchtrecht.
  • Respect heeft voor u als mens, onafhankelijk van uw afkomst of overtuigingen.

(c) 2018