PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17190578, hierna te noemen BSW.

In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De BSW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BSW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel jouw vraag dan gerust per e-mail aan bvspiritueelwerkers@gmail.com.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door de BSW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Deelname aan activiteiten van de vereniging, waaronder de Algemene Ledenvergadering, bij- en nascholingsdagen etc.
 • Het versturen van berichten. Zoals bijvoorbeeld uitnodigingen voor ALV’s, bij- en nascholing, maar ook het versturen van voor spiritueel werkers relevante informatie.
 • Ledenadministratie (waaronder ook het beoordelen of je lid kunt worden en of je in het beroepsregister kunt worden opgenomen).
 • Financiële administratie (bijvoorbeeld de facturering contributie).
 • Verzorgen van certificaten voor bij- en nascholing.
 • Onderhouden van de BSW-website.

Welke persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt
Voor de bovenstaande doelstellingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Emailadres
 • Praktijknaam
 • Websiteadres van de Praktijk
 • Data behalen diploma’s OSW
 • Bankrekeningnummer
 • Wel/niet aangesloten bij beroepsvereniging en voldoen aan alle wet- en regelgeving (erkende geschillencommissie, beroepsaansprakelijkheidsverzekering)
 • Wel/niet akkoord met plaatsing van naam/email/praktijkadres/plaats op:
  – lijst Spiritueel Werkers op de BSW-site
  – Beroepsregister op de BSW-site

Als we voor een specifieke activiteit aanvullende persoonsgegevens nodig hebben, zullen we hiervoor aanvullend toestemming vragen.

Voor de certificaten ontvangen wij ondersteuning van een BSW-lid. Hiermee is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Toegang tot de persoonsgegevens
De opgeslagen persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de bestuursleden van de vereniging.

Toestemming
Persoonsgegevens mogen zonder toestemming worden verwerkt voor doeleinden die noodzakelijk zijn om als vereniging uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met leden. De betreffende doeleinden zijn in deze privacyverklaring expliciet benoemd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De ledenlijst en overzichten van deelnemers aan de activiteiten van de vereniging worden gedeeld met alle leden van de vereniging. Bijvoorbeeld door het toesturen van een jaarlijkse ledenlijst of de notulen van een ALV. Deze lijsten kunnen de volgende gegevens bevatten: naam, adres, e-mail, telefoonnummer.

Persoonsgegeven worden verder met niemand buiten de vereniging gedeeld met de volgende uitzondering:
Als je expliciet toestemming hebt gegeven om jouw naam, plaats en email te plaatsen op de Lijst Spiritueel Werkers op de BSW-site.
Als je expliciet toestemming hebt gegeven om jouw naam, praktijknaam (inclusief link), plaats en email te plaatsen op het Beroepsregister op de BSW-site.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Hieraan zal gehoor worden gegeven zolang dit geen onredelijke barrières opwerpt voor de uitvoering van de activiteiten van onze vereniging.  Je dient jezelf bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden verwijderd zodra iemand geen lid meer is. Persoonsgegevens in historische documenten zullen niet met terugwerkende kracht verwijderd worden. De wettelijke bewaartermijn van de financiële administratie is 7 jaar.

Beveiliging persoonsgegevens
De vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Eprivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Op de website van de BSW gebruiken we alleen cookies om de site technisch soepel te laten draaien. Er worden geen cookies gebruikt voor statistische en of commerciële doeleinden. Er is een cookiemelding hierover opgenomen op de site.

Links naar andere websites
De website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De vereniging raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raad je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

AVG functionarissen:            voorzitter, secretaris
E-mail:                                            bvspiritueelwerkers@gmail.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. We hopen er dan samen uit te komen.
Op grond van de AVG heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

(c) 2019