Toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure geldt uitsluitend voor personen die het opleidingstraject van de beroepsopleiding tot Spiritueel Werker Aurora® volgen of gevolgd hebben met de hoofdvakken ademwerk, voice dialoque, massage, lichaamswerk, intuïtieve ontwikkeling en eventueel aangevuld met een diploma Medische Basiskennis. Deze personen melden zich schriftelijk aan bij de vereniging via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier. Om in aanmerking te komen voor toetreding tot de vereniging dient men akkoord te gaan met de volgende stukken:

• De statuten en het huishoudelijk reglement.

• De beroepscode.

• Het beroepsprofiel.

• De reden van oprichting van de vereniging.

 

Tevens dienen bovenstaande punten ook gepraktiseerd te worden voor zover van toepassing.

Praktiserende leden die voor vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking willen komen dienen verder een diploma Medische Basiskennis op HBO-niveau te behalen conform de laatste PLATO normen en, indien van toepassing, tevens een diploma Psychosociale Basiskennis op HBO-niveau. Daarna dienen zij zich zelfstandig te melden bij een erkende beroepsvereniging met een specifiek klacht- en tuchtrecht voor de toelatingsprocedure.

Bij een positieve uitslag van de toelatingsprocedure voor de BSW vindt voor leden en studentleden registratie plaats volgens de procedures en bepalingen voor artsen en therapeuten (versie september 2002).

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden op basis van het geformuleerde toelatingsbeleid. Het bestuur zal zich bij de te nemen beslissing laten adviseren door een toelatingscommissie. De samenstelling en de werkwijze van deze commissie worden geregeld bij reglement. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog met opgave van motivatie tot toelating besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

De aanvraag om als lid te worden toegelaten dient schriftelijk bij het bestuurssecretariaat te worden ingediend. Van de inschrijving of weigering van inschrijving van lidmaatschap doet het bestuur schriftelijk mededeling aan de aanvrager.

(c) 2018