HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Hieronder vind je het Huishoudelijk Reglement van de BSW zoals dat door de ALV van 20 juni 2020 te Valkenswaard is aangepast en vastgesteld.

1. Algemeen

Dit is het huishoudelijk reglement van de BSW. Deze vereniging heeft als doel een open draagvlak te vormen voor diegenen die de 4-jarige opleiding tot Spiritueel Werker succesvol hebben afgerond met een diploma of certificaat. Hiertoe worden meerdere jaarlijkse na- en bijscholingsbijeenkomsten georganiseerd. Daarbij wordt geoefend spiritualiteit neer te zetten met belangrijke kenmerken zoals aardsheid, bezieling, puurheid, uniciteit en gelijkwaardigheid.

Dit huishoudelijk reglement geldt als aanvulling op de statuten van de BSW.

2. Lidmaatschap

Iedereen die de 4-jarige opleiding tot Spiritueel Werker heeft afgerond met een diploma of certificaat, kan zich per mail aanmelden bij de BSW. De secretaris zal de volgende stukken toesturen:

  1. Aanmeldingsformulier
  2. Privacy-verklaring van de BSW
  3. Statuten
  4. Huishoudelijk Reglement
  5. Ledenprofiel
  6. Geplande data van de BSW dagen

Het aanmeldingsformulier dient ondertekend geretourneerd te worden aan het secretariaat van de BSW waarbij akkoord wordt gegaan met alle bovenstaande documenten.

Het nieuwe lid ontvangt per mail een bevestiging van zijn aanmelding.

De penningmeester zal de factuur toesturen. Na betaling van de factuur is het lidmaatschap definitief.

Nieuwe leden worden vermeld in de eerstkomende mailing of in de algemene ledenvergadering.

3. Contributie

De hoogte van de contributie wordt elk jaar door het bestuur voorgesteld en door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

De penningmeester stuurt jaarlijks de factuur voor de contributie.

Bij betalingsproblemen wendt een lid zich tot de penningmeester.

4. Communicatie

Alle communicatie over de vereniging tussen het bestuur en de leden vindt vooral via e-mail en op de algemene ledenvergaderingen plaats. Van leden wordt daarom verwacht dat zij over de daarvoor noodzakelijke voorzieningen beschikken.

5. Leden

Ieder lid heeft de mogelijkheid om met naam en woonplaats op de Lijst Spiritueel Werkers op de website opgenomen te worden.

Ieder praktiserend lid die voldoet aan alle wet- en regelgeving heeft de mogelijkheid om in het Beroepsregister op de website opgenomen te worden.

Ieder lid mag de georganiseerde bij- en nascholingsbijeenkomsten bijwonen.

Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor de viering van een 15-jarig lustrum, een eigen bijdrage instellen.

Ieder lid heeft de intentie jaarlijks tenminste een algemene ledenvergadering en een bijscholingsbijeenkomst bij te wonen.

Ieder lid laat uiterlijk een week van tevoren weten of hij/zij deelneemt aan de algemene ledenvergadering en of de bijscholingsbijeenkomst.

Ieder lid heeft stemrecht in de algemene ledenvereniging.

Ieder lid heeft de plicht adreswijzigingen, wijzigingen van emailadres of wel of niet praktijkvoering aan het bestuur door te geven.

Ieder lid heeft de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

6. Activiteiten

De BSW organiseert jaarlijks meerdere na- en bijscholingsdagen.

De BSW organiseert jaarlijks een of meerdere algemene ledenvergaderingen. Hierop wordt ook informatie uit het beroepsveld en voor de leden relevante maatschappelijke ontwikkelingen uitgewisseld.

Het bestuur stuurt de notulen van de algemene ledenvergadering binnen drie weken naar de leden. Ook bij de eerstvolgende ledenvergadering worden de notulen weer meegestuurd met de agenda.

Bij voldoende animo kunnen nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld een Nieuwsmail of een Lief & Leed commissie, ontplooid worden.

7. Aansprakelijkheid

Voor elk lid geldt dat het op geen enkele wijze de vereniging in diskrediet zal brengen.

Ieder lid neemt geheel voor eigen risico deel aan de verenigingsactiviteiten, waaronder de na- en bijscholingsbijeenkomsten.

In geen geval kan de vereniging aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leden.

8. Taakverdeling bestuur

Voorzitter
Leidt bestuursvergaderingen en ALV’s.
Heeft algemene coördinatie en sturing binnen de vereniging.
Is beheerder van de website.
AVG-functionaris.
Regelt inschrijvingen in Kamer van Koophandel, statuten etc.

Penningmeester
Vice-voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter.
Verzorgt de financiële administratie.
Maakt de jaarlijkse begroting.
Verzorgt de facturering van contributie.
Regelt de jaarlijkse kascontrole met de kascontrolecommissie.
Verzorgt de jaarlijkse financiële afsluiting (balans, staat van baten lasten met toelichting).

Secretaris
Notulering van bestuursvergaderingen en ALV.
Beheert de in/uitgaande post.
Beheert BSW-mail.
Verzorgt de certificering van na-bijscholing (of delegeert dat).
Archivering van de vereniging.
AVG-functionaris.

Bestuurslid Bijscholing
Vice-penningmeester.
Regelt de jaarlijkse bijscholingsbijeenkomsten, inclusief onderhandelingen over inhoud en prijs (binnen de vastgestelde bedragen).

9. Commissies

Het bestuur kan besluiten om voor een specifiek doel een commissie in te stellen. Bijvoorbeeld een Nieuwsmailcommissie of een Lief & Leed commissie.

Een bestuurslid is de vaste contactpersoon van de commissie, voor adequate ondersteuning en advisering.

Iedere commissie benoemt een voorzitter die aanspreekpunt is voor het bestuur.

Kascontrolecommissie
Deze bestaat uit twee leden en heeft tot taak hetcontroleren van de jaarcijfers op onjuist- en onvolkomenheden in opdracht van de algemene ledenvergadering.

Na akkoordbevinding meldt de commissie dit schriftelijk aan de algemene ledenvergadering zodat deze het bestuur decharge voor het afgelopen boekjaar kan verlenen.

De leden van de commissie worden benoemd voor 2 jaar en treden daarna per toerbeurt af.

10. Onkostenvergoeding

Bestuursleden en commissieleden kunnen daadwerkelijk gemaakte kosten declareren.

Declaraties worden ingediend bij de penningmeester. Hiervoor worden declaratieformulieren gebruikt.

Als kilometervergoeding wordt het belastingvrije bedrag per kilometer van de Belastingdienst gehanteerd. (Dit is in 2019 bijvoorbeeld 19 cent per kilometer)

Bij de kosten van het openbaar vervoer worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed.

Overige bestuurskosten zoals kosten voor telefoon, kantoorbenodigdheden, porto etc. worden vergoed voor de werkelijk gemaakte kosten. Waar mogelijk dienen nota’s overlegd te worden.

11. Intentieverklaring van de leden

Samenwerking en uitwisseling met andere leden van de BSW zie ik als een mogelijkheid om van elkaar en over mezelf te leren ten aanzien van vakkennis, effectieve communicatie, duidelijkheid en het maken van goede afspraken, het nemen van verantwoordelijkheid en de mate waarin ik anderen vertrouw.

Ik ben bereid om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen of bespreekbaar te maken, mijn gevoelens daarbij ook uit te spreken en mijn kritiek of waardering daar te leggen waar ze horen.

Ik ben bereid éénmaal per jaar aanwezig te zijn bij een algemene ledenvergadering en minimaal een maal per jaar de bij- of nascholing te volgen.

Ik erken dat het welslagen van elke vorm van organisatie mede afhankelijk is van mijn eigen bereidheid vorengaande principes in praktijk te brengen en er ook anderen op aan te spreken.

12. Toepassing van het huishoudelijk reglement

Bij het negeren en/of niet naleven van de regels van het huishoudelijke reglement beslist het bestuur over de te nemen maatregelen.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.

(c) 2019