Behandeling

Behandeling

Intake.
Tijdens de intake wordt uitgegaan van de hulpvraag van de cliënt. De spiritueel werker gebruikt zijn ervaring en inzicht om de cliënt bewust te maken van de diverse aspecten die er spelen om de hulpvraag effectief aan te pakken. Er wordt tevens gekeken naar
levensthema’s van de cliënt die gerelateerd zijn aan de hulpvraag. Er wordt gevraagd welke vormen van hulpverlening de cliënt
eventueel al heeft doorlopen om dit probleem aan te pakken. Bij specifieke psychiatrische aandoeningen of bij een psychiatrisch
verleden, wordt altijd terug gekoppeld met ervaringsdeskundigen om een deskundig advies samen te stellen.

In overleg met de cliënt kan al dan niet met een traject bij een
spiritueel werker gestart worden. Daarnaast wordt aan de hand van specifieke vragen vastgesteld hoe iemand omgaat met basale
emoties en hoe iemand communicatief omgaat met zijn problemen.
Tevens wordt de context van gezin of familie ingeschat waarin de
persoon opgegroeid is en de actuele context. Geïnformeerd wordt
naar mogelijke andere vertrouwenspersonen in de omgeving. Door observatie met lichaamshouding en lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen en tevens observatie van de emotionele staat van zijn en de omgang met diverse emoties en tevens het inschatten van het hele mentale niveau van de persoon en de diepere belemmerende overtuigingen en angsten, wordt een eerste duidelijk beeld
verkregen  welke technieken in aanvang van een traject het meest geschikt zijn.

Het traject.
Als het behandelplan met de cliënt is doorgesproken wordt een
serie consultafspraken gepland. Regelmatig worden de vorderingen met de cliënt geëvalueerd. Er worden ook praktische oefeningen als huiswerk meegegeven om het getrainde in de praktijk verder te
oefenen. De spiritueel werker treedt hierbij als betrokken
begeleider en coach op en onderhoudt indien gewenst ook
contacten met andere instanties hierover. Bij voldoende resultaat wordt een afrondend consult gehouden waarin eventueel een
vervolgadvies wordt gegeven. Naargelang de aard van de hulpvraag wordt een advies aan de cliënt gegeven over de frequentie van de te volgen consulten.

(c) 2015